۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه

  رابطه شخصيت و اس ام اس [ تاریخ ارسال : ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲ و ۴۹ دقیقه ]

رابطه شخصيت و اس ام اس
شايد برايتان جالب باشد بدانيد چه نوع پيامک‌هايي توسط چه شخصيت‌هايي فرستاده مي‌شود. تحقيقات روان‌پزشکي نشان داده است که:


1-کساني که پيام‌هاي پرخاشگرانه، تهديدآميز يا شوخي‌هاي زننده ارسال مي‌کنند و به نوعي ايجاد مزاحمت مي‌کنند صفات شخصيتي ضد اجتماعي يا غيراجتماعي دارند.


2-افرادي با صفات شخصيتي پارانوييد (بدگمان) عموما ترجيح مي‌دهند پيامک نفرستند زيرا مي‌ترسند عليه خود آنان مورد استفاده قرار گيرد.


3-کساني که گاهي پيامک‌هاي عاشقانه و دوستانه و گاهي پيامک‌هاي حاکي از نفرت و بي‌مهري ارسال مي‌کنند و به طور کلي هميشه بين دو قطب متفاوت نوسان دارند، احتمالا شخصيتي مرزي دارند.


4-افرادي با صفات شخصيتي وسواسي پس از دودلي‌ها و صرف وقت زياد و ويراستن مکرر در مکرر ممکن است پيامکي را ارسال کنند اما سپس دچار نگراني مي‌شوند که مبادا پيامک آنان نرسيده باشد. بنابراين پيامک را دوباره و سه باره ارسال مي‌کنند و حتي ممکن است تلفني بپرسند که پيامک‌شان رسيده يا نه؟! و پس از اطمينان از رسيدن پيامک دچار اين نگراني مي‌شوند که آيا گيرنده پيامک متوجه منظور آنان شده است يا نه.


5-برخي افراد انتظار دارند مرتبا به وسيله پيامک از آنان احوال‌پرسي شود و مورد تحسين و تشويق قرار گيرند و اين موضوع سبب احساس شادي بيش از حد در آنان مي‌شود اما اگر روزي پيامکي دريافت نکنند يا مورد تشويق و ستايش قرار نگيرند، به شدت افسرده مي‌شوند. اين ويژگي در افراد خودشيفته زياد ديده مي‌شود.


6-افراد مانيک (شيدا) و هيپومانيک (نيمه‌شيدا) ممکن است در يک روز صدها پيامک به آشنايان ارسال کنند و گاهي شب‌ها هم اين کار را ادامه مي‌دهند و عموما هم پيام آنان را شوخي‌هاي نامناسب تشکيل مي‌دهد.


7-فردي که از ارتباط با ديگران مي‌ترسد، مي‌کوشد با ارسال و دريافت پيامک به نوعي «شبه ارتباط» نايل شود و بر احساس ترس و عدم کفايت خويش غلبه کند. وي ممکن است به اين کار اعتياد هم پيدا کند.


8-استرس (فشار رواني) نيز مي‌تواند باعث تمايل زياد فرد براي استفاده از پيامک براي ارتباط با ديگران شود، بنابراين اگر پدر و مادري ديدند کودک يا نوجوان آنان برخلاف گذشته خيلي زياد پيامک مي‌فرستد بايد مراقب باشند مبادا مشکلي براي فرزندشان پيش آمده باشد. در اين حالت ضروري است بکوشند به او نزديک‌تر شوند و با مهرباني و جلب اطمينان وي از مشکل باخبر شوند و آن را حل کنند.


9-البته هميشه هم استفاده زياد از پيامک‌هاي تلفني به معني وجود يک مشکل نيست. هرگاه که شخص کاري را تازه آموخته باشد تمايل زيادي به استفاده از آن دارد. براي نمونه، کودکاني که به تازگي قادر به راه رفتن شده‌اند هر چه‌قدر هم که زمين بخورند باز هم دوست دارند مرتب راه بروند. فردي که به تازگي رانندگي آموخته است مايل است مرتبا رانندگي کند. بنابراين نوجواناني هم که به تازگي با پيامک آشنا شده‌اند ممکن است پيوسته و بدون ضرورت واقعي از اين وسيله استفاده کنند اما به تدريج استفاده از آن را به حد لزوم خواهند رساند.
[ رابطه ][ شخصيت ][ و ][ اس ][ ام ][ اس ][ شايد ][ برايتان ][ جالب ][ باشد ][ بدانيد ][ چه ][ نوع ][ پيامک‌هايي ][ توسط ][ چه ][ شخصيت‌هايي ][ فرستاده ][ مي‌شود. ][ تحقيقات ][ روان‌پزشکي ][ نشان ][ داده ][ است ][ که: ][ ][ ][ 1-کساني ][ که ][ پيام‌هاي ][ پرخاشگرانه، ][ تهديدآميز ][ يا ][ شوخي‌هاي ][ زننده ][ ارسال ][ مي‌کنند ][ و ][ به ][ نوعي ][ ايجاد ][ مزاحمت ][ مي‌کنند ][ صفات ][ شخصيتي ][ ضد ][ اجتماعي ][ يا ][ غيراجتماعي ][ دارند. ][ ][ ][ 2-افرادي ][ با ][ صفات ][ شخصيتي ][ پارانوييد ][ (بدگمان) ][ عموما ][ ترجيح ][ مي‌دهند ][ پيامک ][ نفرستند ][ زيرا ][ مي‌ترسند ][ عليه ][ خود ][ آنان ][ مورد ][ استفاده ][ قرار ][ گيرد. ][ ][ ][ 3-کساني ][ که ][ گاهي ][ پيامک‌هاي ][ عاشقانه ][ و ][ دوستانه ][ و ][ گاهي ][ پيامک‌هاي ][ حاکي ][ از ][ نفرت ][ و ][ بي‌مهري ][ ارسال ][ مي‌کنند ][ و ][ به ][ طور ][ کلي ][ هميشه ][ بين ][ دو ][ قطب ][ متفاوت ][ نوسان ][ دارند، ][ احتمالا ][ شخصيتي ][ مرزي ][ دارند. ][ ][ ][ 4-افرادي ][ با ][ صفات ][ شخصيتي ][ وسواسي ][ پس ][ از ][ دودلي‌ها ][ و ][ صرف ][ وقت ][ زياد ][ و ][ ويراستن ][ مکرر ][ در ][ مکرر ][ ممکن ][ است ][ پيامکي ][ را ][ ارسال ][ کنند ][ اما ][ سپس ][ دچار ][ نگراني ][ مي‌شوند ][ که ][ مبادا ][ پيامک ][ آنان ][ نرسيده ][ باشد. ][ بنابراين ][ پيامک ][ را ][ دوباره ][ و ][ سه ][ باره ][ ارسال ][ مي‌کنند ][ و ][ حتي ][ ممکن ][ است ][ تلفني ][ بپرسند ][ که ][ پيامک‌شان ][ رسيده ][ يا ][ نه؟! ][ و ][ پس ][ از ][ اطمينان ][ از ][ رسيدن ][ پيامک ][ دچار ][ اين ][ نگراني ][ مي‌شوند ][ که ][ آيا ][ گيرنده ][ پيامک ][ متوجه ][ منظور ][ آنان ][ شده ][ است ][ يا ][ نه. ][ ][ ][ 5-برخي ][ افراد ][ انتظار ][ دارند ][ مرتبا ][ به ][ وسيله ][ پيامک ][ از ][ آنان ][ احوال‌پرسي ][ شود ][ و ][ مورد ][ تحسين ][ و ][ تشويق ][ قرار ][ گيرند ][ و ][ اين ][ موضوع ][ سبب ][ احساس ][ شادي ][ بيش ][ از ][ حد ][ در ][ آنان ][ مي‌شود ][ اما ][ اگر ][ روزي ][ پيامکي ][ دريافت ][ نکنند ][ يا ][ مورد ][ تشويق ][ و ][ ستايش ][ قرار ][ نگيرند، ][ به ][ شدت ][ افسرده ][ مي‌شوند. ][ اين ][ ويژگي ][ در ][ افراد ][ خودشيفته ][ زياد ][ ديده ][ مي‌شود. ][ ][ ][ 6-افراد ][ مانيک ][ (شيدا) ][ و ][ هيپومانيک ][ (نيمه‌شيدا) ][ ممکن ][ است ][ در ][ يک ][ روز ][ صدها ][ پيامک ][ به ][ آشنايان ][ ارسال ][ کنند ][ و ][ گاهي ][ شب‌ها ][ هم ][ اين ][ کار ][ را ][ ادامه ][ مي‌دهند ][ و ][ عموما ][ هم ][ پيام ][ آنان ][ را ][ شوخي‌هاي ][ نامناسب ][ تشکيل ][ مي‌دهد. ][ ][ ][ 7-فردي ][ که ][ از ][ ارتباط ][ با ][ ديگران ][ مي‌ترسد، ][ مي‌کوشد ][ با ][ ارسال ][ و ][ دريافت ][ پيامک ][ به ][ نوعي ][ «شبه ][ ارتباط» ][ نايل ][ شود ][ و ][ بر ][ احساس ][ ترس ][ و ][ عدم ][ کفايت ][ خويش ][ غلبه ][ کند. ][ وي ][ ممکن ][ است ][ به ][ اين ][ کار ][ اعتياد ][ هم ][ پيدا ][ کند. ][ ][ ][ 8-استرس ][ (فشار ][ رواني) ][ نيز ][ مي‌تواند ][ باعث ][ تمايل ][ زياد ][ فرد ][ براي ][ استفاده ][ از ][ پيامک ][ براي ][ ارتباط ][ با ][ ديگران ][ شود، ][ بنابراين ][ اگر ][ پدر ][ و ][ مادري ][ ديدند ][ کودک ][ يا ][ نوجوان ][ آنان ][ برخلاف ][ گذشته ][ خيلي ][ زياد ][ پيامک ][ مي‌فرستد ][ بايد ][ مراقب ][ باشند ][ مبادا ][ مشکلي ][ براي ][ فرزندشان ][ پيش ][ آمده ][ باشد. ][ در ][ اين ][ حالت ][ ضروري ][ است ][ بکوشند ][ به ][ او ][ نزديک‌تر ][ شوند ][ و ][ با ][ مهرباني ][ و ][ جلب ][ اطمينان ][ وي ][ از ][ مشکل ][ باخبر ][ شوند ][ و ][ آن ][ را ][ حل ][ کنند. ][ ][ ][ 9-البته ][ هميشه ][ هم ][ استفاده ][ زياد ][ از ][ پيامک‌هاي ][ تلفني ][ به ][ معني ][ وجود ][ يک ][ مشکل ][ نيست. ][ هرگاه ][ که ][ شخص ][ کاري ][ را ][ تازه ][ آموخته ][ باشد ][ تمايل ][ زيادي ][ به ][ استفاده ][ از ][ آن ][ دارد. ][ براي ][ نمونه، ][ کودکاني ][ که ][ به ][ تازگي ][ قادر ][ به ][ راه ][ رفتن ][ شده‌اند ][ هر ][ چه‌قدر ][ هم ][ که ][ زمين ][ بخورند ][ باز ][ هم ][ دوست ][ دارند ][ مرتب ][ راه ][ بروند. ][ فردي ][ که ][ به ][ تازگي ][ رانندگي ][ آموخته ][ است ][ مايل ][ است ][ مرتبا ][ رانندگي ][ کند. ][ بنابراين ][ نوجواناني ][ هم ][ که ][ به ][ تازگي ][ با ][ پيامک ][ آشنا ][ شده‌اند ][ ممکن ][ است ][ پيوسته ][ و ][ بدون ][ ضرورت ][ واقعي ][ از ][ اين ][ وسيله ][ استفاده ][ کنند ][ اما ][ به ][ تدريج ][ استفاده ][ از ][ آن ][ را ][ به ][ حد ][ لزوم ][ خواهند ][ رساند. ]